ERI SEE

Inicijativa za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (Education Reform Initiative of South Eastern Europe - ERI SEE) predstavlja regionalnu platformu za saradnju u oblasti obrazovanja i obuke. Osnovana je 2004. godine na predlog Radne grupe za obrazovanje i mlade (Task Force Education and Youth - TFEY) Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Države članice ERI SEE su potpisnice Memoranduma o razumevanju o ulozi i organizaciji ERI SEE (2010): Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija kao i Radna grupa za podsticanje i unapređenje ljudskog kapitala (Task Force Fostering and Building Human Capital - TFBHC) i Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC). I druge zemlje iz regiona kao što su Rumunija, Bugarska i Kosovo* takođe aktivno učestvuju u radu ERI SEE.

ERI SEE podržavaju:

​Uloga COP-a u ERI SEE je da obezbedi blagovremeno sprovođenje ERI SEE radnog programa do otvaranja novog  ERI SEE sekretarijata u Srbiji.

Idi na početnu stranu ERI SEE