Istorijat

Centar za obrazovne politike (COP) je nastao 2005. u okviru Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). U prvo vreme je delovanje COP-a bilo usmereno na aktivnosti u oblasti reforme i razvoja obrazovanja koje su bile u skladu sa AAOM-ovom misijom i ciljevima, ali se vrlo brzo ukazala potreba za znatno širim okvirom delovanja. Iz tog razloga je COP od februara 2007. godine registrovan kao samostalno pravno lice, odnosno kao udruženje građana, nastavljajući i nadograđujući rad AAOM-a.

Istorijat COP-a može da se prikaže u tri faze:

  • I faza: Alternativna akademska obrazovna mreža (1998-2005. godine)
  • II faza: COP u okviru AAOM-a (2005-2007. godine)
  • III faza: COP kao samostalno pravno lice – udruženje građana (od 2007. godine)

I faza

Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM) je nastala septembra 1998. godine, kao odgovor dela akademske zajednice u Srbiji na represivni Zakon o univerzitetu, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela u maju te godine.
AAOM je realizovao brojne aktivnosti, od kojih su najznačajnije:

  • poslediplomski obrazovni programi;
  • međunarodne konferencije koje su se bavile visokim obrazovanjem;
  • izdavačke aktivnosti;
  • administriranje UNESKO katedrom za menadžment univerziteta u upravljanju visokim obrazovanjem.

Više o AAOM-u, kao i o pomenutim aktivnostima, možete videti na prezentaciji AAOM-a.

II faza

Tokom 2005. godine se grupa mladih stručnjaka u oblasti reforme visokog obrazovanja, koji su već bili angažovani oko AAOM-a, okuplja i osniva COP. Razlog za osnivanje COP-a u okviru AAOM-a je pre svega bila potreba da se proširi delovanje sa oblasti visokog obrazovanja (što je bila primarna i neko vreme isključiva oblast u kojoj je AAOM delovao) na obrazovanje na svim nivoima. Takođe COP veću pažnju posvećuje obrazovnim politikama i istraživanju u obrazovanju, za razliku od AAOM-a, koji je pre svega svoje aktivnosti usmerio na sprovođenje konkretnih obrazovnih programa.

U toku ove faze razvoja, COP je realizovao niz aktivnosti i to u oblasti razvoja kurikuluma, istraživanjima raznih pitanja vezanih za visoko obrazovanje, saradnji sa drugim srodnim istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu, izdavačkoj delatnosti, itd. Takođe je omogućavao dalje školovanje svojim saradnicima.

III faza

AAOM je nesumnjivo dao značajan doprinos razvoju visokog obrazovanja u Srbiji. Međutim, u ostvarivanju ciljeva COP-a postojale su neke prepreke koje su ograničavale efikasnost rada u okviru AAOM-a. Pre svega, misija i ciljevi AAOM-a su bili previše uski. Takođe, ograničeno polje interesovanja i delovanja AAOM-a gotovo isključivo na visoko obrazovanje nisu omogućavali COP-u da u potpunosti razvije svoju delatnost u drugim nivoima obrazovanja. COP je ubrzo razvio svoju organizacionu strukturu koja je prerasla prevaziđenu strukturu AAOM-a. Iz tih razloga je u februaru 2007. godine, COP registrovan kao udruženje građana, postavši na taj način samostalno pravno lice.