Publikacije


Istraživacke politike, finansiranje i produkcija: Hrvatska, Srbija i Slovenija u uporednoj perspektivi

Preuzmi

Sažetak

Cilj ove studije je bio da pruži informativno poređenje razvoja politika, finansiranja i učinka u tri zemlje koje su nekada bile deo bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Hrvatske, Srbije i Slovenije. Detaljno istražuje meru u kojoj finansiranje kao instrument politike doprinosi razvoju naučnog istraživanja u tim zemljama. Knjiga pruža empirijske podatke o politici, finansiranju i učinku u naučno-istraživačkom radu koji mogu da budu korisni u budućem kreiranju politike u ove tri zemlje, ali i korisni za međunarodne institucije i organizacije koje pristupaju ili nastoje da se bolje upoznaju sa sistemima istraživanja pokrivenim ovom studijom.

Published in December 2011 in Belgrade, Serbia

Autori

Jelena Branković & Norbert Šabić (Ur.), Mihajlo Babin, Predrag Lažetić

Izdavač

Centre for Education Policy, Belgrade

Povezane publikacije