Publikacije


Alternativni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23: Borba protiv korupcije, pravosuđe i osnovna prava

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Publikacija je nastala u sklopu projekta „Alternativno izveštavanje za sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23“, koji je imao za cilj da utvrdi kvalitet realizacije mera u Akcionom planu za Poglavlje 23, u odeljcima o borbi protiv korupcije u posebno osetljivim oblastima, o represiji korupcije, uključivanju civilnog društva u programe borbe protiv korupcije i o unapređenju stanja u pravosuđu i u oblasti osnovnih prava. Publikacija sadrži istraživačke nalaze o tome koja su glavna dostignuća i propusti u primeni Akcionog plana, sa aspekta sprovedenosti mera i aktivnosti, njihovih stvarnih efekata i uticaja na unapređenje prava građana, u periodu od aprila 2016. do februara 2018. godine. COP je autor dela koji se tiče korupcije u obrazovanju.

Published in April 2018 in Belgrade

Autori

Urednik:

Saša Đorđević (Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

Autori:

Vladimir Erceg (Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

Ivana Cenerić (Centar za obrazovne politike)

Marina Matić Bošković (Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije)

Saša Đorđević (Beogradski centar za bezbednosnu politiku)

Svetlana Nenadić (Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije)

Hajrija Mujović (Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije)

Izdavač

Beogradski centar za bezbednosnu politiku