Vesti


EUROSTUDENT istraživanje prvi put u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

16. mart 2013.

U proleće 2014. godine, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija će prvi put učestovati u međunarodnom EUROSTUDENT istraživanju. Centar za obrazovne politike će koordinisati i sprovesti istraživanja, zajedno sa ministarstvima, univerzitetima i studentskim predstavnicima iz regiona, u okviru regionalnog TEMPUS projekta Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (FINHED).

Glavni cilj EUROSTUDENT projekta je da prikupi uporedive podatke o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Evropi i nastoji da pruži pouzdana i perspektivna poređenja zemalja. EUROSTUDENT se fokusira na socio-ekonomsko poreklo i uslove života studenata, ali takođe ispituje privremenu međunarodnu mobilnost. Glavni korisnici naših rezultata su kreatori politike za visoko obrazovanje na nacionalnom i evropskom nivou, istraživači u ovoj oblasti, rukovodioci visokoškolskih ustanova i, naravno, studenti širom Evrope.
Do danas je Hrvatska bila jedina zemlja iz regiona koja je učestvovala u EUROSTUDENT projektu i njeno učešće je takođe omogućeno preko TEMPUS programa (ACCESS projekat).

FINHED projekat ima za cilj da doprinese efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem finansiranju visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, kroz razmenu znanja i podizanje lokalnih kapaciteta i stvaranje solidnih dokaza. EUROSTUDENT istraživanje predstavlja jednu od dve istraživačke komponente projekta. Druga komponenta se bavi finansiranjem na sistemskom i institucionalnom nivou u kojoj postojeće stanje stvari u vezi sa ovim pitanjima koje će se utvrditi. Ta dva dela će činiti ključne dokaze koje ovaj projekat nastoji da izgradi kako bi informisalo proces kreiranja politike.